Y Gwir yn erbyn byd

Fatimské proroctví (část 3)

29. května 2007 v 13:10 |  Záhady a tajemství
FATIMSKÉ "TAJEMSTVÍ"
PRVNÍ A DRUHÁ ČÁST "TAJEMSTVÍ"
JAK JE VE SVÉ "TŘETÍ VZPOMÍNCE" FORMULOVALA SESTRA LUCIE 31. SRPNA 1941 A ADRESOVALA BISKUPOVI Z LEIRIA-FATIMA
(originální text)


Překlad:[8]
Budu proto muset trochu mluvit o tajemství a odpovědět na první otázku.
Co je to tajemství. Zdá se mi, že to mohu říci, protože mám již dovolení z nebe. Také Boží představitelé na zemi mě k tomu zplnomocnili několikrát v různých dopisech, z nichž jeden je, jak se domnívám, uložen u Jeho Excelence, totiž dopis P. Giuseppe Bernarda Gonçalvese, v němž mi přikazuje, abych napsala Svatému otci. Jedním z bodů, které mi ukládá, je odhalení tajemství. Něco jsem sdělila, ale abych neprodlužovala psaní, které mělo být krátké, omezila jsem se na nejnutnější a nechala na Bohu, aby mi dal vhodnější příležitost.
Už v druhém dopise jsem předložila pochybnost, která mě trápila od 13. června do 13. července a která v tomto zjevení zmizela.
Tedy: tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit.

První bylo tedy vidění pekla.
Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů - úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou.

Pak jsem pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla:
Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.
[9]
TŘETÍ ČÁST "TAJEMSTVÍ"
(originální text)

Překlad:[10]
Třetí část tajemství zjeveného 13. července 1917 na Cova di Iria-Fatima.

Píši z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího pana biskupa z Leiria a skrze tvou a mou nejsvětější Matku.
Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které, jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli "podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí", bíle oblečeného biskupa, "vytušili jsme, že je to Svatý otec". Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů jako z korkového dubu s kůrou; dříve než sem Svatý otec dospěl, procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.

"J. M. JTuy, 3. ledna 1944"
INTERPRETACE "TAJEMSTVÍ"
LIST JANA PAVLA II. SESTŘE LUCII
(originální text)(překlad)
Ctihodná sestra
Marie Lucie
klášter v Coimbře
V radosti velikonočních svátků Vám zasílám přání, kterým se vzkříšený Ježíš obrátil k učedníkům: "Pokoj s Tebou!"
Budu velmi rád, když se s Vámi budu moci setkat v očekávaném dni blahořečení Františka a Hyacinty, které, dá-li Bůh, vyhlásím 13. května toho roku.
Protože však v ten den nebude čas na rozhovor, ale jen na krátký pozdrav, pověřil jsem Mons. Tarcisia Bertona, sekretáře Kongregace pro nauku víry, aby s Vámi promluvil. Je to kongregace, která úzce spolupracuje s papežem při ochraně pravé katolické víry a která od roku 1957 uchovávala, jak víte, Váš vlastnoručně psaný dopis obsahující třetí část tajemství zjeveného 13. července 1917 v Cova de Iria ve Fatimě.
Mons. Bertone, v doprovodu biskupa z Leirie, Mons Serafima de Souza Ferreira e Silva, přichází mým jménem, aby Vám položil několik otázek ohledně výkladu ,třetí části tajemství'.
Ctihodná sestro Lucie, s Mons. Bertonem můžete hovořit otevřeně a upřímně; on sdělí Vaše odpovědi přímo mně.
Vroucně se modlím k Matce vzkříšeného Krista za Vás, za komunitu v Coimbře a za celou církev. Maria Matka putujícího lidstva kéž nás uchovává v těsné blízkosti Ježíše, svého milovaného Syna a našeho bratra, Pána života a slávy.
Se zvláštním apoštolským požehnáním

JAN PAVEL II.
Vatikán, 19. dubna 2000
PROHLÁŠENÍ STÁTNÍHO SEKRETÁŘE SVATÉHO OTCE
KARDINÁLA ANGELA SODANA
Na konci slavné mše svaté, které ve Fatimě předsedal Jan Pavel II., pronesl sekretář kardinál Angelo Sodano v portugalštině následující projev, který v překladu přinášíme:

Bratři a sestry v Kristu!
Na konci této slavnostní bohoslužby pokládám za svou povinnost vyjádřit našemu milovaném Svatému otci Janu Pavlu II. co nejsrdečnější přání všech zde přítomných k jeho brzkým osmdesátým narozeninám, poděkování za jeho cennou pastýřskou službu ve prospěch celé Boží svaté církve; toto srdečné přání vyjadřujeme za celou církev.
Při této slavnostní příležitosti svého příchodu do Fatimy mě Svatý otec pověřil, abych vám sdělil toto: Jak je známo, účel jeho návštěvy ve Fatimě bylo blahořečení dvou pastorinhos. Svatý otec chce však k této své pouti znovu připojit také projev své vděčnosti Panně Marii za její ochranu během těchto let pontifikátu. Jde o ochranu, která se patrně dotýká i takzvané třetí části fatimského ,tajemství'.
Tento text obsahuje prorocké vidění srovnatelné s viděními v Písmu svatém, která nepopisují fotografickým a detailním způsobem budoucí události, ale shrnují a soustřeďují na společném pozadí skutečnosti, které se rozprostírají v čase v blíže neurčené souslednosti a trvání. Proto chápání tohoto textu nemůže mít jiný charakter než symbolický.
Fatimské zjevení se týká především boje ateistických systémů proti církvi a proti křesťanům a líčí nesmírné utrpení svědků víry posledního století druhého tisíciletí. Je to nekonečná Via Crucis, kterou vedou papežové dvacátého století.
Podle výkladu pastorinhos, jenž také nedávno potvrdila sestra Lucia, ,bíle oblečený biskup', který se modlí za všechny věřící, je papež. Také on, když s námahou kráčí ke kříži mezi mrtvolami umučených (biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a četných laiků), padá jako mrtvý k zemi, zasažen výstřely.
Po atentátu 13. května 1981 se Svatému otci ukázalo jako jasné, že to byla "mateřská ruka, která vedla směr střely" a tak umožnila "papeži, který bojoval se smrtí", aby se zastavil "na prahu smrti" (JAN PAVEL II. Meditace s italskými biskupy na poliklinice Gemelli, v Insegnamenti, svaz. XVII/1, 1994, str. 1061). Když tehdejší biskup z Leiria-Fatima projížděl Římem, rozhodl se mu papež předat kulku, která po atentátu zůstala v jeepu, aby byla uchovávána na tomto poutním místě. Na základě biskupova rozhodnutí byla později umístěna v koruně sochy Panna Marie fatimské.
Události, které následovaly v r. 1989, vedly jak v Sovětském svazu, tak v četných východních zemích k pádu komunistického režimu, který prosazoval ateismus. Také proto děkuje Svatý otec z hloubi srdce Nejsvětější Panně. V ostatních částech světa však bohužel neustaly útoky proti církvi a proti křesťanům s celou váhou utrpení, které přinášejí. I když události, ke kterým se vztahuje třetí část fatimského ,tajemství', už - jak se zdá - patří minulosti, má volání Panny Marie po obrácení a pokání pronesené na začátku dvacátého století i dnes svou aktuálnost a naléhavost. "Paní tohoto poselství čte s neobvyklou prozíravostí znamení doby, znamení našeho času … Neustávající výzva Nejsvětější Panny Marie k pokání není nic než projev mateřského zneklidnění o osud lidské rodiny, jež tolik potřebuje obrácení a odpuštění" (JAN PAVEL II., Poselství k Světovému dni nemocných 1997, č. 1 v Insegnamenti, sv. XIX/2, 1996, str. 561).
Aby bylo věřícím umožněno lépe porozumět poselství fatimské Panny, pověřil papež Kongragaci pro nauku víry úkolem zveřejnit třetí část ,tajemství' a připravit k němu patřičný komentář.
Bratři a sestry, děkujme fatimské Panně Marii za její ochranu. Do její mateřské přímluvy svěřme církev třetího tisíciletí.
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix! Intercede pro Ecclesia. Intercede pro Papa nostro Ioanne Paulo II. Amen.

Ve Fatimě 13. května 2000.
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 hmfpjnhkkr hmfpjnhkkr | E-mail | Web | 26. května 2009 v 6:01 | Reagovat

xeHiVA  <a href="http://gngdyqkonmmh.com/">gngdyqkonmmh</a>, [url=http://ygtcnrkiysyk.com/]ygtcnrkiysyk[/url], [link=http://gcrivvsrelkv.com/]gcrivvsrelkv[/link], http://kuhzqcsqyeyn.com/

2 Wilibald M. Bolatzky Wilibald M. Bolatzky | E-mail | Web | 8. května 2012 v 14:22 | Reagovat

Čeká na nás nemírné štěstí o 30. neděli, 7. neděli po sv. Trojici - Pravda, Krása a Láska - 22. 7. 2012

3 Jefferygar Jefferygar | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:49 | Reagovat

Stress can have an unbelievable impact on health. It can come from a variety of sources and have a diversity of manifestations. The tips that are outlined below will aid in the identification of the factors that cause stress and in the steps that we can take to reduce its impacts or eliminate them entirely.

<a href=https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-naturel-femme-montreal/>viagra naturel femme montreal</a>

4 Philiptiz Philiptiz | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 5:13 | Reagovat

ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-vente-libre-pharmacie/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-vente-libre-pharmacie/</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Cesta poutníka...